Opis nieruchomości

Oferuję do sprzedaży w Luboniu przy ulicy Nowiny, działkę budowlaną o powierzchni 1280m2.
Zgodnie z planem dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od 1MN do 12MN ustala się:
1) projektowane działki pod budynki mieszkalne wolnostojące rezydencjonalne o minimalnej
powierzchni 2000 m2 przy minimalnej szerokości frontu 30 m, za wyjątkiem wydanych
juŜ decyzji podziałowych i decyzji o warunkach zabudowy;
2) dopuszczenie lokalizowania wyłącznie jednego budynku mieszkalnego i gospodarczogaraŜowego
na działce;
3) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i rozbiórki budynków
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;
4) dla budynku mieszkalnego:
a) do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uŜytkowe,
b) dach płaski lub dach stromy o nachyleniu 35o do 45o,
c) maksymalną wysokość: 10,0 m dla dachów stromych lub 8,0 m dla dachów płaskich;
5) dla budynku gospodarczo-garażowego:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy 60,0 m2,
b) dach płaski lub dach stromy o nachyleniu od 25o do 45o,
c) maksymalną wysokość do 5,0 m dla budynku o dachu stromym, do 3,0 m dla budynku
o dachu płaskim
d) dopuszczenie łączenia z budynkiem mieszkalnym,
e) zakaz budowy garaŜu dla samochodów powyŜej 3,5 t;
6) lokalizacje budynków zgodnie z naniesionym na rysunku planu obowiązującymi i nieprzekraczalnymi
liniami zabudowy;
7) łączną powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 30% powierzchni działki;
8) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną 40%;
9) nakaz zapewnienia na poszczególnych działkach dwóch miejsc postojowych dla samochodów,
oprócz garażu.

Działka nieogrodzona, nie zadrzewiona.

Cena; 220zł/m2

Dane dodatkowe

 • Numer Oferty: 2560
 • Cena sprzedaży: 281 600.00 PLN
 • Cena za 1m2: 220.00 PLN
 • Własność: własność
 • Miasto: Luboń
 • Ulica/Rejon: Nowiny
 • Pokoje: 0
 • Kategoria: budowlany
 • Pow. działki: 1280.00 m2
 • Front: 20.00
 • Długość: 192.00
Drukuj ofertę
Skontaktuj się z agentem

Arleta Palmowska

Tel. 789 344 024

© 2014 Kuśnierska Nieruchomości | Wykonanie: Getso.pl